Begrippen
Erfgenamenonderzoek.nl

Welkom op

Erfgenamenonderzoek.nl

INTERNATIONAAL

GENEALOGISCH

ONDERZOEK EN

WERELDWIJDE

OPSPORING

U stelt wat wij bewijzen

Begrippenlijst

Association of Professional Genealogists (APG)
IAPPR-regulated member [International Association of Professional Probate Researchers, Genealogists & Heir Hunters]

NEDERLAND BELGIË DUITSLAND ITALIË FRANKRIJK PORTUGAL SPANJE ZWITZERLAND OOSTENRIJK PAKISTAN GRIEKENLAND TURKIJE VERENIGD KONINKRIJK HONGARIJE CHILI BULGARIJE TSJECHIË SLOWAKIJE ROEMENIË VERENIGDE STATEN CANADA BRAZILIË ARGENTINIË AUSTRALIË IJSLAND IRAN ZUID-AFRIKA RUSLAND JORDANIË PAPUA NIEUW GUINEA FIJI INDONESIË DENEMARKEN FINLAND ZWEDEN EGYPTE IERLAND ISRAËL INDIA JAPAN CHINA KROATIË CUBA ESTLAND THAILAND LETLAND LITOUWEN LUXEMBURG MEXICO ECUADOR  IRAK NIEUW-ZEELAND NOORWEGEN  GUATEMALA MAROKKO POLEN SERVIË SLOVENIË OEKRAÏNE SURINAME TUNESIË VATICAANSTAD URUGUAY VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN VENEZUELA GUYANA COLOMBIA  FILIPIJNEN ZIMBABWE VIETNAM LIECHTENSTEIN PANAMA

Definities en verklaringen van gebruikte termen

Afschrift

wat afgeschreven is, schriftelijke kopieAfstammeling

persoon in verhouding tot degene of degenen van wie hij of zij afstamtAkte

schriftelijk stuk, volgens de voorgeschreven vormen opgemaakt en door een bevoegd persoon gewaarmerkt, om een feit of handeling vast te leggen en zo nodig tot bewijs te dienenApostille

kanttekening op een akte, op een verzoekschrift enz., aantekening op de kant of aan het einde van een geschrift gesteld met het doel bericht, consideratie en advies te geven of te vragenArchief

verzameling van geschreven stukken, oorkonden, akten, bescheiden, registers enz. die betrekking hebben op het bestuur van staat, gewest of gemeente, van een instelling of vereniging, van de werkkring van een openbaar ambtenaar of van een geslachtBevolkingsregister

lijst (kaartsysteem) waarin alle inwoners van een gemeente wettelijk worden ingeschreven en waarin geregeld aantekening wordt gehouden van de wijzigingen der bevolking in gezinsverband (te onderscheiden van de registers van de burgerlijke stand)Burgerlijke stand

In de registers van de burgerlijke stand wordt iemands burgerlijke staat opgenomen. Bij volgende gelegenheden worden akten opgemaakt: bij geboorte, bij huwelijk, bij echtscheiding en bij overlijden. Eveneens wordt, sinds de invoering ervan in 1998, het geregistreerd partnerschap bijgehouden.BW

Burgerlijk WetboekCertificaat

schriftelijke verklaring; synoniem: getuigschrift, bewijs, attestCodicil

bijvoegsel bij een testament; onderhands, door de erflater geheel geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk, waarin zonder verdere formaliteiten bijzondere beschikkingen kunnen worden gemaakt (kleine legaten van bepaalde goederen, benoeming van een executeur enz.)Correspondent

iemand met wie men briefwisseling onderhoudtEfficiëntie

het verkrijgen van het grootst mogelijk effect of resultaat met of uit een gegeven kracht, middel of toestand, m.n. de rationele toepassing van economische principes in het bedrijfslevenEmigratie

definitief vertrek naar een land overzee, naar het buitenlandErflater

persoon die enig bezit als erfenis nalaatErfrecht

het samenstel van rechtsregels of wetsbepalingen waarbij de vererving geregeld isFactor

omstandigheid (kracht enz.) die invloed op de uitslag van iets uitoefent, medebepalend elementForensisch

gerechtelijkGenealogie

wetenschap van het stamboomonderzoek, van de ontwikkeling en verwantschap van geslachten (families)Goederen

vermogen, bezittingen, in juridische zin alle zaken en vermogensrechten (vgl. art. 3:1 BW)Legalisatie

het bekrachtigen van een handtekening door de bevoegde autoriteitMondiaal

over de hele wereld verspreid, zich voordoend, bekend enz., de hele wereld betreffendNalatenschap

het geheel van hetgeen iemand bij zijn dood nalaatNasporing

naspeuring, nauwkeurig, met name min of meer langdurig en moeizaam onderzoekNo cure, no pay

clausule in bergingscontracten voor verongelukte schepen, die inhoudt dat het bergersloon niet hoeft te worden betaald als de berging niet kan worden uitgevoerd (bij uitbr. ook gezegd mbt. andere contracten)Onderzoek

de handeling van het onderzoeken, teneinde door de verzameling van gegevens tot een oplossing voor een bep. probleem te komen, (ook) gezamenlijke nasporingen betreffende een zaakOpsporen

door nasporen, door zoeken ontdekken, vindenOpsporing

het opsporen of opgespoord-wordenPersoonsgegevens

gegevens betreffende een persoon in een persoonsregisterPrivacy

elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; informatie die ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden isRapportage

volgens opdracht of krachtens beroep uitgebracht verslagTegoed

bedrag dat iemand nog te vorderen heeft, positief saldoTestament

in geldige vorm opgemaakte beschikking waarbij iem. verklaart wat na zijn dood, m.n. met zijn vermogen zal geschieden, uiterste wilUittreksel

korte weergave van de inhoud, gedeeltelijk afschriftVereffenaar

de persoon is belast met de afwikkeling van een nalatenschap; de erfgenamen die een erfenis beneficiair hebben aanvaard of een door de rechtbank benoemde vereffenaar; de taak van een vereffenaar is de nalatenschap als een goed vereffenaar te beheren en te vereffenenVerschot

hetgeen men boven zijn werk voor andere benodigdheden voorschietVerwant

persoon met wie men is verbonden door familiebetrekkingVerzorgingsgebied

gebied waarover de activiteit zich uitstrektVice versa

over en weerVoorwaarde

vooraf gestelde beperkende bepaling, datgene van welks vervulling afhangt of men zich tot iets bereid verklaart, of iets mogelijk is of plaats kan hebben, of die de wijze daarvan bepaaltWetgeving

de gemaakte, bestaande wetten in een land, betreffende enig onderdeel van het recht

Meer weten?

Neem contact met ons op.


Ook voor een kennismakingsafspraak of een presentatie over internationaal erfgenamenonderzoek.

© 2019 Erfgenamenonderzoek.nl - Alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden - Klachtenregeling - K.v.K. 58607277

Erfgenamenonderzoek.nl

CONTACT

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

+31 (0)85-0604243