FAQ Erfgenamenonderzoek

Antwoorden op de meest gestelde vragen inzake erfgenamenonderzoek


Vraag: 

Wat wordt er onder een erfgenamenonderzoek verstaan?


Antwoord:

Een erfgenamenonderzoek beoogt in kaart te brengen wie volgens testament of het wettelijk erfrecht aanspraak kan maken op (een deel van) een nalatenschap. In verreweg de meeste gevallen is het de notaris die een erfgenamenonderzoek instelt, maar de opdrachtgever kan ook een executeur, vereffenaar of een erfgenaam zijn.


Een onderzoek wordt ingesteld bijvoorbeeld wanneer de erflater geen directe familie heeft en uit dien hoofde genealogisch onderzoek noodzakelijk is of wanneer de erfgenamen wel bekend zijn, maar niet kunnen worden gevonden. Wij zijn gespecialiseerd in erfrechtelijk genealogisch onderzoek in België en Nederland, maar kunnen in vrijwel ieder land onderzoek verrichten door samenwerking met internationale partners


Vraag:

Wat nu als de erfgenamen zich in het buitenland bevinden?


Antwoord:

Niet zelden leidt het erfgenamenonderzoek naar het buitenland; soms bevinden alle erfgenamen zich in het buitenland, maar het kan ook heel goed zijn dat één verre verwant ooit geëmigreerd is naar Australië of de Verenigde Staten. Dit is voor ons geen probleem.


Door vaste afspraken met buitenlandse collega's zijn wij in staat in vrijwel ieder buitenland een onderzoek uitvoeren, waarbij in het bijzonder noemenswaardig zijn de landen Indonesië, Papua-Nieuw-Guinea en Portugal. Deze samenwerking heeft voor u als groot voordeel dat efficiënt en doeltreffend onderzoek plaats kan vinden, waardoor de kosten binnen de perken kunnen blijven. Onze buitenlandse correspondenten zijn juridisch en historisch-genealogisch onderlegd, weten exact welke archieven te raadplegen en hebben vaste bronnen en relaties waaruit ze kunnen putten voor de opsporing van nog in leven zijnde verwanten.


Vraag:

Hoe gaat een erfgenamenonderzoek precies in zijn werk?


Antwoord:

Het onderzoek start met het opvragen van een uittreksel uit de overlijdensakte en het informeren bij het Centraal Testamentenregister. Is er geen testament, dan vindt in Nederland vererving plaats aan de hand van artikel 4:10 jo. 4:13 van het Burgerlijk Wetboek. Hierna worden specifieke archieven en registers geraadpleegd en stellen we vast welke verwanten er nog in leven zijn en welke van hen aanspraak kunnen maken op een erfdeel. Aan de hand van het onderzoek wordt een stamboom opgesteld. Al snel komt men toe aan de tweede of zelfs de derde parentele, respectievelijk de ouders, broers en zussen en de grootouders en hun afstammelingen. Men erft niet indien men meer dan zes graden in verwantschap verwijderd is van de erflater. Is dit wel het geval, dan gaat de nalatenschap naar de Staat der Nederlanden. Op verzoek kunnen wij ook de boedelvolmachten verzorgen.


Vraag:

Wat hebben jullie nodig om het erfgenamenonderzoek op te starten?


Antwoord:

In het algemeen geldt: hoe meer informatie, hoe beter. Het kleinste detail kan namelijk het verschil maken in een erfgenamenonderzoek. Het aantonen van onze bevoegdheid is essentieel bij correspondentie met buitenlandse overheden. Om die reden verzoeken wij onze opdrachtgevers, zeker daar waar het notarissen en advocaten betreft, aan ons een gelegaliseerd een geapostilleerde volmacht te verstrekken met de macht van substitutie. Soms is het nodig dat de cliënt van een notaris of een advocaat een brief moet ondertekenen (bijvoorbeeld bij het bevragen van het centraal testamentenregister in Duitsland) of als volmachtgever wordt vermeld in de aan ons verstrekte volmacht.


Vraag:

Kunnen jullie garanderen dat het onderzoek het gewenste resultaat zal hebben?


Antwoord:

Nee, dit kunnen wij niet garanderen. Het gaat om een inspanningsverplichting, niet om een resultaatsverplichting. Dit doet uiteraard niets af aan onze deskundigheid, ons extensieve netwerk en onze vastberadenheid om het onderzoek op een zo efficiënt mogelijke wijze af te ronden met het gewenste resultaat.

Bel ons op


085-0604243

Meer weten?

Neem contact met ons op.
Ook voor een kennismakingsafspraak of een presentatie over internationaal erfgenamenonderzoek.