Veelgestelde vragen

Veelgestelde

vragen


Door erfgenamen en anderen


Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Kunt u hier geen antwoord vinden op uw vraag? Neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord.

Antwoorden op veelgestelde vragen

Wat is erfgenamenonderzoek precies?


Het doel van erfgenamenonderzoek (ook wel nalatenschaps- of afstammelingenonderzoek geheten) is om vast te stellen wie de erfgenamen zijn. Deze personen erven gezamenlijk al hetgeen de overledene nalaat, al dan niet voor bepaalde delen.


Moet er altijd erfgenamenonderzoek worden verricht?


Ja, maar sommige onderzoeken zijn eenvoudiger dan andere. Meestal doet de notaris het onderzoek in Nederland zelf. De onderzoeken die wij behandelen zijn over het algemeen complex van aard, of de informatie die nodig is voor het vaststellen van de erfgenamen is moeilijk te verkrijgen. Meestal gaat het dan om onderzoek in het buitenland.


Hoe stel je vast wie de erfgenamen zijn?


In de eerste plaats moet worden gecontroleerd of de overledene een testament had. Indien dat niet het geval is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Is er wel een testament, dan moet de inhoud daarvan worden gevolgd. Er zijn meer aspecten waarnaar moet worden gekeken, zoals de manier waarop sommige erfgenamen getrouwd zijn of waren.


Wie erft er volgens de wet?


In Nederland wordt in artikel 10 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek bepaald wie er erven als er geen testament is. Het gaat dan om vier groepen erfgenamen (ook wel parentelen genoemd). De eerste groep betreft de echtgenoot en kinderen, de tweede de ouders en broers en zussen, de derde de (afstammelingen van de) grootouders en de vierde de (afstammelingen van de) overgrootouders. Ook moet worden gekeken naar vooroverlijden en plaatsvervulling.


Vindt erfgenamenonderzoek altijd in Nederland plaats?


Zeer zeker niet. In verreweg de meeste gevallen zal in Nederland kunnen worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn. Wanneer echter onderzoek moet worden verricht in emigratielanden zoals de Verenigde Staten, Canada of Australië, wordt het verhaal complexer en is de informatie voor de notaris minder toegankelijk. Is de geëmigreerde persoon niet meer in leven, dan is nader onderzoek nodig.


Verrichten jullie in ieder land erfgenamenonderzoek?


Niet in alle, maar wel in verreweg de meeste landen. We zijn gespecialiseerd in wat wij noemen de 'exotische landen', waar Indonesië er één van is. Landen als Tunesië, India, Thailand en Brazilië passeren bij ons regelmatig de revue. Wij werken samen met lokale onderzoekers, zodat we zelf het wiel niet meer hoeven uit te vinden. Deze collega's weten de weg en hebben vaak een juridische of archivistische achtergrond.


Wat nu als een erfgenaam is overleden?


Is er een testament, dan moet eerst worden gekeken wie de andere erfgenamen zijn. Mogelijk krijgen zij het erfdeel erbij. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wat er gebeurt. Is de erfgenaam eerder overleden (dan degene wiens nalatenschap het betreft) - dit noemen we vooroverlijden - dan komen diens kinderen in de plaats. Is een erfgenaam later overleden, dan moet worden vastgesteld wie zijn of haar erfgenamen zijn. Dat doen we dan weer door ofwel naar een testament te kijken ofwel naar de wet.


En als een erfgenaam in het buitenland overlijdt?


Bij een eerder overlijden in het buitenland kijken we naar kinderen van de overleden erfgenaam. Bij een later overlijden willen we weten of de erfgenaam getrouwd was en zo ja, hoe. Dan is ook van belang te checken of deze een testament had en zo nee, vast te stellen hoe het erfrecht werkt in het betreffende buitenland. We doelen dan echt op mensen die geëmigreerd zijn, want als u in het buitenland overlijdt, geldt in principe gewoon Nederlands erfrecht.


Kan iedereen van iemand erven?


Het uitgangspunt is dat iedereen kan erven, ook minderjarigen. De wet legt echter een aantal beperkingen op. Zo kan de moordenaar niet erven van zijn slachtoffer. Ook familieleden die in de stamboom te ver van elkaar verwijderd staan, kunnen niet van elkaar erven. In Nederland erft men tot en met de 'zesde graad van verwantschap'. Uiteraard erven ook mensen die verwerpen niet.


Wat als de erfenis naar een minderjarig kind gaat?


Zo een erfdeel wordt in principe beheerd door degene die het ouderlijk gezag of de voogdij heeft over het kind. Meestal gaat het dan om de (familierechtelijke) ouders. Je kunt ook in een testament bepalen wat er moet gebeuren met het erfdeel, door testamentair bewind in te stellen bijvoorbeeld. Op deze manier kan het beheer over het erfdeel aan een specifiek persoon worden toegekend.


Ben ik als erfgenaam aansprakelijk voor schulden?


Als u beneficiair aanvaardt kunnen uw eigen goederen niet worden uitgewonnen door schuldeisers van de nalatenschap. Uw auto of huis kan dus niet worden verkocht als er te weinig in de nalatenschap zit om de schulden te betalen. Beneficiaire aanvaarding brengt wel met zich mee dat de afwikkeling wat complexer wordt. Als u daarover meer wilt weten, bevelen wij aan eens op www.executeur.nl te kijken.


Wat is het verschil tussen jullie werk en wat een genealoog doet?


Genealogen zijn gespecialiseerd in familiegeschiedenis. Zij brengen op verzoek van particulieren voorouders en afstammelingen in kaart. Wij doen hetzelfde, maar zijn óók gespecialiseerd in Nederlands en buitenlands erfrecht. Een belangrijk verschil is bovendien dat wij levende mensen in kaart brengen en contacteren. Bij onze werkzaamheden zullen we ons moeten conformeren aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die alleen op levende mensen van toepassing is. Wij noemen onszelf dan ook 'erfrechtelijk genealoog'.


Verrichten jullie ook gewoon genealogisch onderzoek?


Jazeker, we hebben in de loop der tijd voor verschillende cliënten voorouders en verre verwanten in kaart gebracht. Indien u hierin geïnteresseerd bent, stuurt u ons dan een e-mail met uw wensen (hoe nauwkeuriger, hoe beter). Deze zullen we dan intern bespreken, waarna we u een prijsopgave zullen kunnen doen voor de werkzaamheden.


Lukt het altijd om een erfgenamenonderzoek te voltooien?


Nee, dat lukt niet altijd, maar wel verreweg in de meeste gevallen. Vaak als wij een onderzoek in behandeling nemen is er al sprake van een complexe situatie. Zo verrichten we met regelmaat erfrechtelijk-genealogisch onderzoek in het voormalig Nederlandsch-Indië.


Op voorhand weten we dan al dat het een uitdaging gaat worden om het onderzoek te voltooien, want de bevolkingsadministratie van Nederlandsch-Indië is niet centraal bewaard en incompleet. Alles is achtergebleven in het huidige Indonesië en verkeert niet zelden in erbarmelijke staat.


Hoe lang duurt het om een onderzoek te voltooien?


Dit is vooraf niet te zeggen. Als het gaat om het opsporen van een persoon, kan het relatief snel gaan. Evenzo kan het snel gaan wanneer er slechts stukken moeten worden opgevraagd. Moet echter onderzocht worden wie de erfgenamen zijn van een in het buitenland overleden erfgenaam, dan kan het onderzoek maanden in beslag nemen. Het verschilt van geval tot geval en vaak kan hiervan pas tijdens de rit een inschatting worden gemaakt.


Wat kost het om erfgenamenonderzoek te laten verrichten?


Ook hierop kunnen we geen eenduidig antwoord geven. Indien u ons een e-mail stuurt met uw concrete onderzoeksvraag, kunnen we proberen hier een inschatting van te maken die aansluit bij uw vraag. Het gaat dan om gemiddelde resultaten van eerdere onderzoeken. We kunnen u op voorhand geen garanties geven, maar houden uiteraard contact met u en plegen tussentijds overleg.


Werken jullie ook voor particulieren?


In principe werken we alleen voor juridische professionals zoals notarissen, advocaten, executeurs en vereffenaars. Er zijn uitzonderingssituaties. Neemt u vooral contact met ons op om uw zaak met ons te bespreken. We zoeken graag samen met u naar een passende oplossing. Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht werken wij samen met een aantal notarissen, met wie er een 'kort lijntje' bestaat.


Wat hebben jullie nodig om een onderzoek op te starten?


In principe alle informatie die u aan ons kunt verstrekken. Het kleinste detail kan namelijk het verschil maken. In de basis hebben wij de persoonsgegevens van de overledene nodig en die van de persoon naar wie u op zoek bent. Het gaat dan met name om geboortegegevens en overlijdensgegevens, maar ook om laatst bekende woon- of verblijfplaatsen.


Uittreksels uit het bevolkingsregister (BRP) en akten van de Burgerlijke Stand (geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten) zijn ook belangrijk. In de meeste gevallen zullen wij een - door ons opgestelde - volmacht vragen van de opdrachtgever, die veelal een notaris of advocaat is.


Kan ik u inhuren voor het opsporen van een vermist persoon?


Dit behoort tot onze dienstverlening, maar wel altijd door tussenkomst van een notaris, een advocaat of een andere juridische beroepsbeoefenaar. Bij het verrichten van dergelijk onderzoek moeten wij ons strikt houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een 'gerechtvaardigd belang' of het uitvoeren van een 'wettelijke taak'.


Zijn jullie aangesloten bij een beroepsvereniging? En zijn jullie verzekerd?


Wij zijn aangesloten bij onder meer de IAPPR en de Association of Professional Genealogists. Omdat ons beroep specialistisch is en het aantal onderzoekers in Nederland op één hand valt te tellen, is er niet echt een beroepsvereniging die zich richt op onze werkzaamheden. Wel is Klaas Zondervan onder meer lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA). Voor meer informatie kijkt u op www.nvra.nl.


Onze werkzaamheden vallen onder de dekking van een ten gunste van ons bedrijf afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (€ 1/mln per aanspraak en € 2/mln per verzekeringstermijn) en een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Alle medewerkers vallen onder deze dekking. De aansprakelijkheid wordt in onze algemene voorwaarden beperkt.


Werken jullie ook met ongeclaimde tegoeden op basis van no cure, no pay?


Het zal u niet zijn ontgaan dat Klaas Zondervan de expert is van het populaire televisieprogramma 'De Erfgenaam', gepresenteerd door Ruben Nicolai, dat zowel in het eerste als het tweede seizoen meer dan 1.000.000 kijkers trok. De zaken die in het programma worden behandeld zijn zogenoemde 'ongeclaimde tegoeden'. Vergelijkbare zaken worden door ons in behandeling genomen via zusterbedrijf Missing Money B.V. Neem contact met ons op via www.missingmoney.nl voor meer informatie.


Kunnen jullie helpen bij het verkrijgen van een verklaring van erfrecht?


Jazeker, wij werken samen met meerdere notariskantoren die dit kunnen verzorgen. Het voordeel hiervan is dat er een jarenlange zakelijke relatie met hen bestaat, waardoor de lijnen kort zijn en snel geschakeld kan worden. Deze kantoren zijn ook bekend met onze manier van onderzoek en de kwaliteit van onze rapportages.


Kunnen jullie ook helpen bij de afwikkeling van een nalatenschap?


Hierbij kunnen we zeker van dienst zijn. Klaas Zondervan is gecertificeerd executeur en vereffenaar. Als eigenaar van Executeur.nl wikkelt hij jaarlijks vele nalatenschappen af. Kijk voor meer informatie op www.executeur.nl of neem contact op via info@executeur.nl of 085-0604243.


Ik ben op zoek naar juridisch advies over een erfrechtkwestie. Kunnen jullie daarbij helpen?


Ook hierbij kunnen wij u helpen. Neemt u contact op met Klaas Zondervan via info@zondervanlegal.nl of 085-0604243. Voor meer informatie kunt u kijken op www.luminisexecuteurs.nl, www.executeur.nl of www.dutchprobate.com. Klaas heeft veel ervaring met dit soort zaken.


Ik heb een brief ontvangen over een ongeclaimde nalatenschap of tegoed. Kunt u mij helpen?


Met alle plezier. Neemt u contact met ons op via 085-0604243 of stuur een mail naar info@missingmoney.nl. Missing Money B.V. is ons zusterbedrijf, waarmee we ons volledig bezighouden met onder meer roofkunst en ongeclaimde nalatenschappen.


Kunt u uitleggen wat de taak van een executeur is en wat hij precies mag doen?


Een executeur heeft als taak het afwikkelen van de nalatenschap. Een belangrijk onderdeel daarvan is het voldoen van openstaande nota's en het verrichten van de aangiften inkomstenbelasting en erfbelasting. Wilt u meer weten of kunnen wij u ergens mee helpen? Neem dan contact op via info@executeur.nl of 085-0604243. U kunt ook een bezoek brengen aan www.executeur.nl. Klaas is NOVEX-gecertificeerd (SCE) executeur en vereffenaar; hij is u graag van dienst.