Uw privacyrechten

Uw

Privacyrechten


U stelt, wij bewijzen


Uw privacyrechten worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder treft u meer informatie aan hierover en over de wijze waarop wij hiermee omgaan.

Welke rechten heeft u op grond van de AVG?Recht op informatie


U heeft recht op heldere informatie over wat een organisatie met uw persoonsgegevens gaat doen en waarom.


Wij zijn gehouden u te informeren over:


• welke persoonsgegevens wij van u verwerken;

• waarom wij dit doen (voor welk specifiek doel);

• of wij uw gegevens delen met of doorverkopen aan andere organisaties en zo ja, aan welke.


Recht op inzage


U heeft recht op inzage van al uw persoonsgegevens die wij verwerken en op welke wijze wij dit doen.


Recht op rectificatie


In de volgende situaties kunt u verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens.


• uw persoonsgegevens kloppen niet;

• uw persoonsgegevens zijn niet compleet;

• uw persoonsgegevens doen niet ter zake (zijn niet relevant) voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;

• wij gebruiken uw gegevens op een andere manier in strijd met een wet.


Recht op vergetelheid


In de volgende situaties moeten wij uw persoonsgegevens wissen:


• wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor we ze verwerken;

• u heeft eerder toestemming gegeven voor de verwerking, maar trekt die nu weer in;

• u maakt bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens (alleen bij direct marketing of in een specifieke situatie);

• wij houden ons niet aan de privacyregels; bijvoorbeeld indien er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking;

• wij zijn in principe wettelijk verplicht om uw gegevens na bepaalde tijd te wissen (zie ook onze privacyverklaring);

• uw kind is jonger dan 16 jaar en zijn of haar persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website.


Recht op dataportibiliteit


U heeft het recht om de digitale persoonsgegevens te ontvangen die wij met uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst met u verwerken. Dit heet het recht op dataportabiliteit.


Recht van bezwaar


U heeft in twee situaties het recht aan ons te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Ten eerste als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing. Ten tweede kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie.


Recht op beperking van de verwerking


U kunt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken indien:


• uw gegevens onjuist zijn;

• de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is;

• uw gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;

• u bezwaar heeft gemaakt op grond van uw specifieke situatie.


Recht op menselijke blik bij besluiten


De AVG geeft u het recht op een menselijke blik bij automatische besluiten die over u gaan en die gevolgen voor u hebben. Hiervan is bij ons geen sprake.Hoe gaat Erfgenamenonderzoek.nl om met uw privacyrechten?


Privacy is in deze tijd een groot goed. Wij zijn ons daarvan terdege bewust en gaan conscientieus om met de persoonsgegevens die wij uit hoofde van onze werkzaamheden verwerken.


Dat betekent minimaal dat wij ons conformeren aan de waarborgen die de AVG ter bescherming van uw belangen heeft getroffen. Dat doen we door een verwerkingsregister bij te houden waarin we vastleggen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dat doen en tot welk doel.


De op basis van dit register opgemaakte privacyverklaring kunt u hier downloaden. De AVG zelf kunt u hier nalezen.


Uw rechten op grond van de AVG


U heeft onder specifieke omstandigheden het recht om:


uw persoonsgegevens in te zien, te (doen) corrigeren of te (doen) verwijderen (recht op vergetelheid);

eventuele aan ons verleende toestemming in te trekken;

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (direct marketing, specifieke situatie);

een (digitale) kopie te ontvangen van de persoonsgegevens waarover wij beschikken.


U kunt uw vorenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@erfgenamenonderzoek.nl.


Aarzelt u niet contact met ons op te nemen bij vragen en/of opmerkingen.